O nas

Stowarzyszenie „Nie Gram”

Nasze stowarzyszenie świadczy nieodpłatną pomoc hazardzistom i graczom, a także ich rodzinom – w formie spotkań indywidualnych, konsultacji, grup wsparcia, organizacji warsztatów.

żeli potrzebujesz pomocy – napisz, zadzwoń lub przyjdź do siedziby stowarzyszenia codziennie w godz. 16:00 – 21:00

Jesteśmy niegrającymi hazardzistami, psychologami, specjalistami terapii uzależnień lub generalnie ludźmi, którzy chcą pomagać wszystkim graczom, hazardzistom i ich bliskim niezależnie od płci, wieku, wyznania czy statusu materialnego.

Nasza Historia

Bardzo dawno temu, bo już w drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, powstał pomysł, aby powiększyć zakres działalności samopomocowej na rynku warszawskim w zakresie pomocy dla osób mających problem z patologicznym hazardem i grą. Już wtedy odczuwaliśmy ogromną potrzebę uzupełnienia pewnej luki pomiędzy profesjonalną opieką terapeutyczną a anonimowymi grupami samopomocowymi działającymi w oparciu o Program 12 Kroków (takimi jak AH – Anonimowi Hazardziści). Mieliśmy przekonanie, że bardziej zorganizowane formy inicjatywy społecznej również są bardzo potrzebne w naszej rzeczywistości społecznej. Mówiąc w skrócie – hazardziści oraz ich bliscy potrzebują profesjonalnej pomocy przygotowanej specjalnie dla nich.

Ostatnie lata pokazały, ze się nie myliliśmy, a potrzeba edukacji, profilaktyki i wspierania ludzi z problemem uzależnienia od patologicznego hazardu i gry stała się przedmiotem szerokiej debaty społecznej. Jednak różne przeciwności sprawiały, że pomimo  spotkań i wielu rozmów mniej lub bardziej nieoficjalnych dopiero niedawno udało się zrealizować to przedsięwzięcie tym samym urealnić marzenia wielu z nas – w maju 2014 powstało Stowarzyszenie „niegram.org”, którego najważniejszym celem jest pomoc w życiu bez hazardu.

Może to i dobrze, że stowarzyszenie nie powstało z dnia na dzień i minęło wiele lat zanim nasza pomoc dla nałogowych graczy i hazardzistów mogła przybrać zorganizowaną formę. Praca wielu specjalistów i społeczne zaangażowanie wielu ludzi doprowadziło nas do tego, że staliśmy się wystarczająca dojrzali aby pomagać innym ludziom mającym problem z patologicznym hazardem i grą oraz ich rodzinom i przyjaciołom. Mamy różne doświadczenia i różne poglądy na otaczający nas świat, jednak wiemy, że nasz główny cel to pomoc drugiemu człowiekowi, który cierpi z powodu uzależnienia od patologicznego hazardu i gry nas jednoczy i dodaje nam sił do dalszego działania.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili pośrednio i bezpośrednio do powstania naszego stowarzyszenia, dziękujemy wszystkim tym, którzy są z nami dzisiaj i pomagają nam na różne sposoby i prosimy o więcej. Przyjdź, napisz lub zadzwoń, a z chęcią opowiemy więcej.


Zobacz co o stowarzyszeniu mówią terapeuci i przyjaciele uzależnionych:

Luba Szawdyn

Bohdan Woronowicz

Rafał Porzeziński

Piotr Gronkiewicz

https://www.facebook.com/OcaleniTVP/videos/838620919962097/

Cele stowarzyszenia

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia naszymi celami są:

1) prowadzenie charytatywnej działalności informacyjno-edukacyjnej i kulturalnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zwłaszcza profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu;

2) wspieranie oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom oraz rodzinom osób uzależnionych od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu, w szczególności w zakresie kształtowania własnego rozwoju, odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, miejscu pracy, społeczeństwie;

3) upowszechnianie i promocja życia w abstynencji od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu

Cele te realizujemy poprzez:

1) Oddziaływanie na osoby uzależnione od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu poprzez działania informacyjne, rozmowy, telefony zaufania, spotkania, odczyty, prelekcje, współpracę z mediami, organizowanie imprez abstynenckich;

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia kompulsywnej gry i patologicznego hazardu, pomocy psychospołecznej i prawnej;

3) Prowadzenie programów edukacyjnych, działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji oraz profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o kompulsywnej grze i patologicznym hazardzie, niebezpieczeństw z tym związanych i propagowanie idei trzeźwości w szczególności dla dzieci i młodzieży;

4) Organizowanie imprez dla dorosłych, dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz rodzin z problemem uzależnienia od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu lub innym uzależnieniem;

5) Organizowanie imprez dla członków Stowarzyszenia, rodzin oraz sympatyków (spotkania towarzyskie, integracyjne, rekreacyjne);

6) Zajmowanie stanowiska i wypowiadanie się w sprawach związanych z polityką w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu i wychowaniu w trzeźwości, a także udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;

7) Wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

8) Działalność wydawniczą, zwłaszcza poprzez wydawanie ulotek i broszur propagujących tematykę leczenia i profilaktyki uzależnień;


Dane stowarzyszenia

Pełna nazwa:  Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia w Abstynencji Od Gry – „nie gram”

KRS: 0000524451
NIP: 527 272 32 29
REGON: 14 74 72 073

Zarząd:
Członek Zarządu: Wojciech Konieczny
Członek Zarządu: Płatek Marek
Członek Zarządu: Arczyński Jacek
Prezes: Gronkiewicz Piotr
Skarbnik: Zimoch Andrzej Stanisław

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „niegram.org”
ul. Sienna 45/1 pok 4.
00-121 Warszawa

Skip to content