O nas

Jesteśmy grupą ludzi, którym zależy na pomocy hazardzistom i graczom, a także ich rodzinom. Jesteśmy niegrającymi hazardzistami, psychologami, specjalistami terapii uzależnień, ludźmi, którzy społecznie chcą pomóc innym. Co bardzo ważne, działamy na zasadzie wolontariatu. Stowarzyszenie zatrudnia również profesjonalistów do wykonywania niektórych działań. Pomagamy wszystkim graczom, hazardzistom i ich bliskim niezależnie od płci, wieku, wyznania czy statusu materialnego.


Nasza Historia

Bardzo dawno temu, bo już w drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, powstał pomysł, aby powiększyć zakres działalności samopomocowej na rynku warszawskim w zakresie pomocy dla osób mających problem z patologicznym hazardem i grą. Już wtedy odczuwaliśmy ogromną potrzebę uzupełnienia pewnej luki pomiędzy profesjonalną opieką terapeutyczną a anonimowymi grupami samopomocowymi działającymi w oparciu o Program 12 Kroków (takimi jak AH – Anonimowi Hazardziści). Mieliśmy przekonanie, że bardziej zorganizowane formy inicjatywy społecznej również są bardzo potrzebne w naszej rzeczywistości społecznej. Mówiąc w skrócie – hazardziści oraz ich bliscy potrzebują profesjonalnej pomocy przygotowanej specjalnie dla nich.

Ostatnie lata pokazały, ze się nie myliliśmy, a potrzeba edukacji, profilaktyki i wspierania ludzi z problemem uzależnienia od patologicznego hazardu i gry stała się przedmiotem szerokiej debaty społecznej. Jednak różne przeciwności sprawiały, że pomimo  spotkań i wielu rozmów mniej lub bardziej nieoficjalnych dopiero niedawno udało się zrealizować to przedsięwzięcie tym samym urealnić marzenia wielu z nas – w maju 2014 powstało Stowarzyszenie „niegram.org”, którego najważniejszym celem jest pomoc w życiu bez hazardu.

Może to i dobrze, że stowarzyszenie nie powstało z dnia na dzień i minęło wiele lat zanim nasza pomoc dla nałogowych graczy i hazardzistów mogła przybrać zorganizowaną formę. Praca wielu specjalistów i społeczne zaangażowanie wielu ludzi doprowadziło nas do tego, że staliśmy się wystarczająca dojrzali aby pomagać innym ludziom mającym problem z patologicznym hazardem i grą oraz ich rodzinom i przyjaciołom. Mamy różne doświadczenia i różne poglądy na otaczający nas świat, jednak wiemy, że nasz główny cel to pomoc drugiemu człowiekowi, który cierpi z powodu uzależnienia od patologicznego hazardu i gry nas jednoczy i dodaje nam sił do dalszego działania.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili pośrednio i bezpośrednio do powstania naszego stowarzyszenia, dziękujemy wszystkim tym, którzy są z nami dzisiaj i pomagają nam na różne sposoby i prosimy o więcej. Przyjdź, napisz lub zadzwoń, a z chęcią opowiemy więcej.


Cele stowarzyszenia

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia naszymi celami są:

1) prowadzenie charytatywnej działalności informacyjno-edukacyjnej i kulturalnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zwłaszcza profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu;

2) wspieranie oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom oraz rodzinom osób uzależnionych odkompulsywnej gry i patologicznego hazardu, w szczególności w zakresie kształtowania własnego rozwoju, odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, miejscu pracy, społeczeństwie;

3) upowszechnianie i promocja życia w abstynencji od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu

Cele te realizujemy poprzez:

1) Oddziaływanie na osoby uzależnione od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu poprzez działania informacyjne, rozmowy, telefony zaufania, spotkania, odczyty, prelekcje, współpracę z mediami, organizowanie imprez abstynenckich;

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia kompulsywnej gry i patologicznego hazardu, pomocy psychospołecznej i prawnej;

3) Prowadzenie programów edukacyjnych, działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji oraz profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o kompulsywnej grze i patologicznym hazardzie, niebezpieczeństw z tym związanych i propagowanie idei trzeźwości w szczególności dla dzieci i młodzieży;

4) Organizowanie imprez dla dorosłych, dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz rodzin z problemem uzależnienia od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu lub innym uzależnieniem;

5) Organizowanie imprez dla członków Stowarzyszenia, rodzin oraz sympatyków (spotkania towarzyskie, integracyjne, rekreacyjne);

6) Zajmowanie stanowiska i wypowiadanie się w sprawach związanych z polityką w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu i wychowaniu w trzeźwości, a także udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;

7) Wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

8) Działalność wydawniczą, zwłaszcza poprzez wydawanie ulotek i broszur propagujących tematykę leczenia i profilaktyki uzależnień;


Dane stowarzyszenia

Pełna nazwa:  Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia w Abstynencji Od Gry – „nie gram”

KRS: 00 00 52 44 51
NIP: 527 272 32 29
REGON: 14 74 72 073

Zarząd:
Członek Zarządu: Pielechowski Krzysztof
Członek Zarządu: Płatek Marek
Członek Zarządu: Arczyński Jacek
Prezes: Gronkiewicz Piotr
Skarbnik: Zimoch Andrzej Stanisław

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „niegram.org”
ul. Sienna 45/1
00-121 Warszawa